enpl+48 (22) 873 83 65
·
office@zawirska.com
·
Pon. - Pt. 09:00-18:00
Skontaktuj się z nami
Obserwuj nas na:

Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej

W dniu 16 października 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja przewiduje m.in. dodanie nowego rozdziału 4a, w którym nałożono obowiązek wprowadzenia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Rozdział ten będzie miał zastosowanie do polskich spółek giełdowych tj.: spółek z siedzibą na terytorium RP, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym, za wyjątkiem banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zarządzających ASI i domów maklerskich.

Co to oznacza?

 • Według Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, spółki giełdowe powinny były już wcześniej posiadać politykę wynagrodzeń dla co najmniej członków swoich organów i kluczowych menedżerów lub wyjaśnić nieprzestrzeganie zasad w tym zakresie. Nowelizacja przewiduje ustawowy obowiązek wdrożenia takiej polityki i szczegółowo reguluje jej treść.

 • Spółka objęta nowelizacją będzie mogła wypłacać wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z polityką wynagrodzeń.

 • Politykę wynagrodzeń będzie przyjmować Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, nie rzadziej niż co cztery lata, przy czym pierwsza z nich powinna być podjęta do 30 czerwca 2020 r.

 • Przyjęte w polityce wynagrodzeń rozwiązania mają przyczynić się do spełnienia trzech celów: realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki.

 • Ustawodawca nałożył obowiązek umieszczenia polityki wynagrodzeń oraz uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń na stronie internetowej spółki.

 • Rada Nadzorcza będzie miała obowiązek sporządzania corocznych sprawozdań o wynagrodzeniach.

 • Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę opiniującą takie sprawozdanie, a w niektórych przypadkach przeprowadzi nad nim dyskusję.

 • Sprawozdanie będzie ogłaszane na stronie internetowej spółki oraz będzie podlegać ocenie biegłego rewidenta.

 • Jeżeli spółka giełdowa posiada już politykę wynagrodzeń, konieczna będzie weryfikacja jej treści pod kątem zgodności z nowymi wymogami.

Jakie informacje musi zawierać polityka wynagrodzeń?

W ustawie wskazano minimalny zakres informacji, w tym:

 • opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, wskazanie ich wzajemnych proporcji;

 • wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy innych pracowników zostały uwzględnione przy ustanawianiu polityki wynagrodzeń;

 • kryteria, metody związane z przyznawaniem zmiennych składników wynagrodzenia lub wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych;

 • wskazanie, w jaki sposób polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji określonych wyżej celów.

Ustawa w opisanym zakresie wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

POBIERZ W WERSJI PDF